MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 7 - 20) (Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 7 - 20)

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Căn hộ A1, 3 phòng ngủ diện tích 90,86m2
Căn hộ A7, 3 phòng ngủ diện tích 90,86m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A3, 3 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A4, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A5, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A8, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A13, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A27, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A28, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A16, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A17, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A18, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A19, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A20, 2 phòng ngủ diện tích 66,35m2
Căn hộ A23, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A24, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C3, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C8, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C13, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B15, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ B16, 2 phòng ngủ diện tích 67,30m2
Căn hộ A26, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ A26, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ A11, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ diện tích 67,28m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ diện tích 68,64m2
Căn hộ B13, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ diện tích 68,52m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ diện tích 67,28m2
Căn hộ A22, 1 phòng ngủ diện tích 50,46m2
Căn hộ A21, 1 phòng ngủ diện tích 52,25m2
Căn hộ A14, 1 phòng ngủ diện tích 50,46m2
Căn hộ A15, 1 phòng ngủ diện tích 52,25m2
Căn hộ C17, 1 phòng ngủ diện tích 48,77m2
Căn hộ C1, 1 phòng ngủ diện tích 49,30m2
Căn hộ C16, 1 phòng ngủ diện tích 49,29m2
Căn hộ B1, 1 phòng ngủ diện tích 48,77m2
Căn hộ B2, 1 phòng ngủ diện tích 49,29m2
Căn hộ B17, 1 phòng ngủ diện tích 49,30m2
Căn hộ C10, 3 phòng ngủ diện tích 87,52m2
Căn hộ B8, 3 phòng ngủ diện tích 87,52m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ diện tích 67,96m2
Căn hộ C9, 2 phòng ngủ diện tích 67,96m2