MẶT BẰNG TẦNG 20 - 21 BLOCK SouthernMia - BLOCK NorthernMia / MẶT BẰNG TẦNG 20 - 23 BLOCK CentralMia

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 20 - 21 BLOCK S - N, TẦNG 20 - 23 BLOCK C)


Căn hộ S1, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ S15, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ N1, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ N15, 3 phòng ngủ, diện tích 82,58m2
Căn hộ S2, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ S2, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ N14, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ N12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C7, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C9, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ C11, 2 phòng ngủ, diện tích 76,26m2
Căn hộ S14, 2 phòng ngủ, diện tích 55,87m2
Căn hộ N2, 2 phòng ngủ, diện tích 55,87m2
Căn hộ C4, 2 phòng ngủ, diện tích 58,89m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ, diện tích 58,89m2
Căn hộ S4, 2 phòng ngủ, diện tích 83,05m2
Căn hộ N12, 2 phòng ngủ, diện tích 83,05m2
Căn hộ S5, 2 phòng ngủ, diện tích 78,52m2
Căn hộ N11, 2 phòng ngủ, diện tích 78,52m2
Căn hộ S6, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ S7, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ N9, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ N10, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ C8, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ C10, 2 phòng ngủ, diện tích 65,79m2
Căn hộ S12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 76,34m2
Căn hộ N3, 2 phòng ngủ, diện tích 76,34m2
Căn hộ S12, 2 phòng ngủ, diện tích 63,58m2
Căn hộ N4, 2 phòng ngủ, diện tích 63,58m2
Căn hộ S11, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ S8, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ N5, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ N8, 2 phòng ngủ, diện tích 70,22m2
Căn hộ S10, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ S9, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C5, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C6, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C12-A, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C12, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ N6, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ N7, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C1, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C17, 2 phòng ngủ, diện tích 78,57m2
Căn hộ C3, 1 phòng ngủ, diện tích 49,83m2
Căn hộ C15, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C16, 2 phòng ngủ, diện tích 75,48m2
Căn hộ C2, 2 phòng ngủ, diện tích 75,48m2